Informacje prawne

Witamy na stronie internetowej BFGoodrich.

Strona jest opracowywana przez:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
France

Przed wejściem na tę stronę internetową prosimy o uważne przeczytanie niniejszych informacji prawnych.

BFGoodrich jest nazwą handlową używaną przez Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, która w ramach swojej działalności w branży oponiarskiej sprzedaje opony pod marką BFGoodrich.

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Niniejsze informacje mają na celu określenie zakresu udostępniania internautom serwisu internetowego www.bfgoodrich.pl* przez firmę BFGoodrich oraz warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej. Każde połączenie się z serwisem www.bfgoodrich.pl* podlega zasadom podanym w niniejszej informacji prawnej. BFGoodrich zastrzega sobie prawo zmian lub aktualizacji tych informacji w dowolnym momencie. Dostęp do serwisu www.bfgoodrich.pl* oraz korzystanie z niego jest równoznaczne z akceptacją niniejszej informacji prawnej. W przypadku braku akceptacji klauzuli opisanych poniżej prosimy o zaprzestanie korzystania z niniejszego serwisu.

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO SERWISU

BFGoodrich dokłada wszelkich starań, aby serwis był stale dostępny, niemniej nie jest ona do tego zobligowana. Dostęp do serwisu może być przerwany ze względu na czynności konserwacyjne, aktualizacje lub z dowolnych innych powodów, szczególnie dotyczących kwestii technicznych. Firma BFGoodrich nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za przerwy w dostępie do serwisu oraz wynikające z nich konsekwencje dla internautów.

ARTYKUŁ 3: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zawartość (w szczególności dane, ścieżki dźwiękowe, informacje, ilustracje, logo, marki itd.) pojawiające się lub będące dostępne w serwisie www.bfgoodrich.pl* są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i są wyłączną własnością ich autorów. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie, odtwarzanie, dostosowywanie, przekształcanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie (częściowe lub całkowite) zawartości serwisu BFGoodrich będącej własnością BFGoodrich lub osób trzecich, niezależnie od sposobu, jest nielegalne, z wyłączeniem jednej kopii znajdującej się na komputerze osoby wykorzystującej te treści wyłącznie do prywatnego użytku. Elementy prezentowane w serwisie podlegają modyfikacji bez konieczności uprzedzenia o tym fakcie i są udostępniane bez udzielania jakiejkolwiek gwarancji (bezpośredniej lub pośredniej), co nie może pociągać za sobą żadnych praw do odszkodowania. Informacje oraz zdjęcia umieszczone w serwisie internetowym są chronione prawem autorskim, copyright © 2013 BFGoodrich, lub prawem autorskim partnerów BFGoodrich. Wszystkie logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

ARTYKUŁ 4: KORZYSTANIE Z DOKUMENTÓW

Żaden z dokumentów pochodzących ze strony www.bfgoodrich.pl* nie może być kopiowany, reprodukowany, publikowany, pobierany, przesyłany pocztą, przekazywany ani dystrybuowany w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem zwykłego zapisania dokumentów na komputerze do własnego użytku w celach innych niż handlowe. Informacje dotyczące praw własności muszą pozostać w niezmienionej postaci. Zmiany i modyfikacje tych dokumentów lub ich wykorzystanie w innym celu oznaczają naruszenie praw własności BFGoodrich lub osób trzecich.

ARTYKUŁ 5: POCZTA ELEKTRONICZNA

Aby skontaktować się z BFGoodrich za pomocą poczty elektronicznej, internauci powinni wypełnić formularze korespondencji elektronicznej dostępne w serwisie www.bfgoodrich.pl*. Odpowiedzi udzielane przez BFGoodrich za pośrednictwem poczty elektronicznej nie mogą być wykorzystywane jako oficjalne stanowisko BFGoodrich w danej sprawie; nie mogą również stanowić dowodu na prowadzenie działań reklamowych, promocyjnych lub handlowych na terenie kraju pochodzenia internauty otrzymującego odpowiedź.

ARTYKUŁ 6: OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokumenty oraz informacje rozpowszechniane za pośrednictwem strony www.bfgoodrich.pl* są dostarczane „w stanie takim, w jakim są aktualnie dostępne”, bez żadnej gwarancji pośredniej lub bezpośredniej jakiegokolwiek rodzaju. BFGoodrich zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany zawartości swojego serwisu bez uprzedzenia. Firma BFGoodrich nie będzie odpowiadała za problemy dotyczące sprzętu wynikające z rozpowszechniania wirusów lub innych usterek informatycznych. Użytkownik serwisu powinien poczynić wszelkie odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia własnych danych i/lub oprogramowania przed rozprzestrzenianiem ewentualnych wirusów z sieci Internet. W żadnym wypadku firma BFGoodrich, jej pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni w serwisie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności na podstawie działań wynikających z odpowiedzialności umownej, z odpowiedzialności za szkody lub wszelkich innych działań, za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub nieprzypadkowe, niezależnie od rodzaju szkody, ani za wszelkie szkody, w szczególności o charakterze finansowym lub handlowym, wynikające z korzystania z serwisu lub jakichkolwiek informacji uzyskanych w serwisie.

Serwis www.bfgoodrich.pl* może zawierać łącza (bezpośrednie lub zagnieżdżone) do stron partnerskich BFGoodrich lub stron trzecich. BFGoodrich nie będzie odpowiadać za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą zaistnieć podczas dostępu internauty do strony partnerskiej lub podczas korzystania z ich zawartości, reklam, produktów i/lub usług dostępnych na tych stronach. BFGoodrich nie będzie w żadnym wypadku odpowiadać za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wynikać z dostępu internauty do strony partnerskiej lub korzystania z serwisu, niezgodność treści i usług z obowiązującymi przepisami ani za naruszenia praw osób trzecich. BFGoodrich wyklucza wszelką odpowiedzialność dotyczącą informacji, materiałów, oprogramowania stron internetowych połączonych za pomocą łączy hipertekstowych z serwisem www.bfgoodrich.pl*.
Niektóre informacje przedstawione w serwisie zostały dostarczone przez zewnętrznych dostawców danych. Za dostarczane przez dostawców BFGoodrich treści i usługi umieszczane na stronie www.bfgoodrich.pl* odpowiadają jedynie wymienieni dostawcy. BFGoodrich nie będzie zatem ponosić odpowiedzialności za błędy, przerwy lub opóźnienia w przesyłaniu informacji oraz związane z tym skutki.

ARTYKUŁ 7: JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszelkie kwestie sporne dotyczące serwisu lub niniejszej informacji prawnej będą rozstrzygane przed sądem w Clermont-Ferrand oraz prowadzone i analizowane zgodnie z zasadami prawa francuskiego, niezależnie od zasad i konfliktów prawnych. Korzystanie z serwisu www.bfgoodrich.pl* oznacza wyrażenie zgody na zastosowanie niniejszej klauzuli prawnej. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Informacji prawnej zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieistniejące lub niemające zastosowania, zostanie ono uznane za niewchodzące w skład niniejszej informacji prawnej, przy czym nie wpłynie to na ważność i stosowanie pozostałych postanowień.
 
* i/lub www.bfgoodrich.com*
 
 
Serwis przygotowywany przez:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 CLERMONT FERRAND
FRANCJA
Tel.: (33)4 73 32 20 00
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
 

Redakcja:

MICHELIN POLSKA S.A.
ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polska
NIP 739-020-38-25
Telefon: +48 89 539 40 00
Fax: +48 89 539 44 09

Hosting:

LINKBYNET
5/9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis
Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Faks: +33 (0)1 48 13 31 21